Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Nasze dokumenty

Overview

Regulamin Szkolnego Klubu Europejskiego - “Młodzież dla Europy”

Rozdział I
Nazwa, siedziba, opiekunowie

§1 Klub powstaje w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku i jest rodzajem klubu zainteresowań.
§2 Klub nosi nazwę - Szkolnego Klubu Europejskiego - “Młodzież dla Europy”
§3 Siedziba klubu mieści się w budynku szkolnym - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku (sala nr 19).
§4 Opiekunem klubu jest nauczyciel geografii i wos-u: Tomasz Mazur.

Rozdział II
Cele i zadania klubu

§1 Zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską.
§2 Zdobywanie i poszerzenie wiedzy na temat państw naszego kontynentu.
§3 Zachęcanie do poznawania innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka.
§4 Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury miejscowości, regionu, kraju.
§5 Kształtowanie wśród uczniów postawy obywatela Europy poprzez:

* wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę środowiska, dziedzictwo kulturowe;
* pokonywanie przejawów nietolerancji i uprzedzeń.

§6 Szerzenie wiedzy na temat powiązań Polski z państwami europejskimi i roli, jaką nasz kraj może odegrać w procesach zachodzących na kontynencie.
§7 Zdobywanie umiejętności sprawnego komunikowania się z wykorzystaniem możliwości jakie stwarzają nowoczesne technologie.
§8 Rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej jako ważnego narzędzia porozumiewania się.
§9 Propagowanie działań Klubu na forum szkoły i społeczności lokalnej.
§10 Rozwijanie umiejętności obywatelskich poprzez doświadczanie realnych sytuacji a przez to przygotowywanie do bycia aktywnym obywatelem państwa i Europy.
§11 Współpraca z rodzicami w zakresie edukacji pro europejskiej.
§12 Propagowanie nauki języków obcych, zwłaszcza doskonalenie znajomości j. angielskiego.

Rozdział II
Formy działalności

§1 Opracowywanie corocznych planów pracy, w zgodzie z planem pracy szkoły.
§2 Organizowanie spotkań członków klubu.
§3 Informowanie społeczności szkolnej o działalności klubowej.
§4 Organizowanie spotkań poświęconych krajom europejskim, instytucjom i historii Unii Europejskiej.
§5 Gromadzenie, segregowanie i aktualizacja materiałów dotyczących miasta, regionu, Polski, Europy (teczki, albumy, wystawy tematyczne).
§6 Organizowanie imprez angażujących uczniów z innych klas, nauczycieli i rodziców
§7 Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
§8 Organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy.
§9 Zachęcanie odpowiednich instytucji do pomocy w szerzeniu informacji o Europie, instytucjach europejskich, integracji europejskiej, krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy.
§10 Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń ze szkolnymi kołami europejskimi z całego kraju.
§11 Redagowanie strony internetowej klubu.

Rozdział III
Efekty pracy klubu

§1 Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do regionu i ojczyzny.
§2 Szacunek dla dziedzictwa kulturowego we własnym państwie i Europie.
§3 Twórcze angażowanie się w wykonywanie określonych zadań.
§4 Zaszczepienie w uczniach pozytywnych cech takich jak: tolerancja, szacunek dla innych, życzliwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość.

Rozdział IV
Członkostwo w klubie

§1 Przynależność do klubu jest dobrowolna dla uczniów z klas I-III naszej szkoły, chętnych do pracy, aktywnych w działaniu i zainteresowanych edukacją europejską.
§2 Warunkiem przyjęcia do klubu jest złożenie deklaracji członkowskiej potwierdzonej zgodą rodziców.
§3 Członkostwo w klubie zostanie zawieszone/wygasa w przypadku braku zaangażowania w pracę klubu, bądź zawieszenia/wykluczenia z powodu nieprzestrzegania Regulaminu lub działania na szkodę Klubu.

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków klubu

§1 Członek ma prawo:

* Wyrażać wnioski oraz opinie dotyczące działalności klubu;
* Realizować własne pomysły;
* Uczestniczyć we wszystkich formach działalności klubu.

§2 Obowiązki członka SKE:

* Regularne uczestnictwo w spotkaniach klubu;
* Aktywne angażowanie się w działalność SKE;
* Propagowanie idei klubu, realizacja celów;
* Świadome i godne reprezentowanie pracy SKE.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§1 Klub powołano na czas nieokreślony.